POLESZUCY

Poleszucy to grupa etniczna, zamieszkująca rejon Polesia, określająca się mianem tutejszych. Posługiwali się dialektem mieszanym języka ukraińskiego, białoruskiego oraz polskiego. Poleska gospodarka była niemal samowystarczalna, oparta na gospodarce naturalnej. Typowa poleska wieś
ciągnęła się wzdłuż dwu lub czasem nawet kilku dróg, czasem budowano osady leśne. Poleszuccy byli słabo wykształconą ludnością rolniczą o małej świadomości narodowej, poddaną działaniom asymilacyjnym i polonizacyjnym ze strony polskiej. Starano się z Polesia uczynić bufor odcinający od siebie Białorusinów i Ukraińców.

Największą część ludności Polesia stanowili wyznawcy prawosławia., Katolicyzm był religią mniejszości polskiej i spolonizowanej. Religijność Poleszuków stanowiła przykład ludowej kultury religijnej, w której łączone były elementy chrześcijaństwa z tradycyjnym systemem wierzeń (wierzyli w Boga Hospoda, stwórcę świata i wszelkich rzeczy na nim).

(Kliknij na wybraną nację aby otworzyć)

TRANSLATE »
DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE