WYSTAWA II – NACJE NARODOWOŚCIOWE

TEMATYKA: Opisanie wielonarodowości Kresów.

Ważnym zjawiskiem było istnienie na Kresach Wschodnich grup ludności, których tożsamość narodowa nie była wyraźnie określona. Samoidentyfikacji dokonywano wówczas na gruncie religii, używanego języka-dialektu, obyczajów oraz poczucia współistnienia w ramach małej ojczyzny. Członkowie wspólnoty, którzy nie umieli lub nie chcieli siebie inaczej określić posługiwali się określeniem tutejszy. W skali całej II RP odsetek Polaków w ogólnej liczbie mieszkańców wynosił około 64%, Ukraińców 16%, Żydów 10 %, Białorusinów 6%, Niemców 4%. Pozostałą część ludności stanowiły takie mniejszości narodowe jak: Ormianie, Litwini, Czesi, Słowacy, Cyganie, Huculi, Tatarzy, Poleszuccy oraz Karaimowie.

Warto przyjrzeć się bliżej poszczególnym grupom narodowym zamieszkującym Kresy od setek lat.

(Kliknij na wybraną nację aby otworzyć)

TRANSLATE »
DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE