PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

DZIAŁANIE: 8.2 Ochrona zabytków

TYTUŁ PROJEKTU: Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowego obiektu oraz jego adaptację na potrzeby utworzenia Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach

CEL PROJEKTU: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kultury zabytkowego obiektu: klasztoru wchodzącego w skład zabytkowego Zespołu Klasztoru Podominikańskiego w Sejnach poprzez renowację oraz rozwinięcie oferty kulturowej i edukacyjnej w ramach Muzeum Kresów do 2022 roku.

Projekt poza ochroną i zabezpieczeniem obiektu zabytkowego będzie miał na celu wprowadzenie nowych funkcji kulturalnych dostosowanych do potrzeb odbiorców usług kulturalnych, tj. utworzenia w wyremontowanych przestrzeniach czterech wystaw stałych stanowiących element Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach.

Realizacja tych działań pozwoli na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej regionu, rozwój turystyki, poprawę dostępu do kultury, rozwój rynku pracy.

Cele te zostaną osiągnięte przez prace budowlane i konserwacyjne oraz stworzenie nowej oferty kulturalnej w oparciu o wyremontowaną/ odrestaurowaną w ramach projektu infrastrukturę.

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. rozwój oferty kulturalnej i poszerzenie działania, co przełoży się na wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w miejscu objętym projektem (wartość docelowa: 7270 odwiedzin rocznie);
 2. wzrost konkurencyjności oferty kulturalnej przełoży się na zwiększenie liczby osób korzystających z obiektu objętego wsparciem (wartość docelowa: 13 700 osób w roku 2023);
 3. poprawa dostępności do kultury poprzez udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej (4 wystawy stałe), jak również budowanie świadomości i rozwój edukacji kulturalnej i artystycznej poprzez inne usługi kulturowe;
 4. zachowanie zabytkowego obiektu (1 szt.) dla przyszłych pokoleń;
 5. rozwój nowych form uczestnictwa w kulturze poprzez tworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej odpowiadającej na społeczne zapotrzebowanie poprzez nabycie 4 zestawów trwałego wyposażenia;
 6. rozwój infrastruktury usług kulturowych poprzez objęcie wsparciem 1 obiektu kultury i dziedzictwa kulturowego, stanowiącego atrakcję turystyczną;
 7. rozwój kreatywności społeczeństwa poprzez nowe formy uczestnictwa w kulturze w ramach nowej oferty (4 wystawy stałe, koncerty, wystawy czasowe i inne wydarzenia kulturalne)
 8. udostępnienie 1 zabytku dla osób z niepełno sprawnościami;

TYP PROJEKTU: INFRASTRUKTURA ZABYTKOWA dotyczy działań przy zabytkach ruchomych i nieruchomych oraz w ich otoczeniu.

Projekt polega na renowacji i konserwacji zabudowań klasztoru wchodzącego skład zespołu zabytkowego Klasztoru w Sejnach, który wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych decyzją WKZ znak: KL WKZ 534/3/d/79 z dnia 09.02.1979 r.

PROJEKT DOTYCZY KWESTII: odrestaurowania zabudowań klasztoru w Sejnach i zakupu wyposażenia do przygotowania wystaw wraz z przystosowaniem obiektu do wdrożenia nowej oferty kulturalnej, w tym edukacji artystycznej ze stworzeniem wystaw stałych (Muzeum Kresów). Ekspozycja Muzeum Kresów Wschodnich w zdecydowanej mierze opierać się będzie na materiałach multimedialnych. Treści będą przekazywane za pomocą odpowiednio wkomponowanych w przestrzeń wewnętrznej architektury klasztoru podominikańskiego urządzeń pracujących w nowoczesnych technologiach.

W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU POWSTANĄ WYSTAWY STAŁE TWORZĄCE CYKL MUZEUM KRESÓW WSCHODNICH.

Cztery baszty połączone polskim fundamentem:

 1. Historia Kresów Wschodnich – historycznych ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej i ich mieszkańców.
 2. Wielokulturowość Kresów Wschodnich – wzajemne relacje kulturowe oraz religijnych między przedstawicielami różnych grup narodowych, etnicznych i wyznaniowych w regionie.
 3. Ludzie Kresów Wschodnich – opowieść znanych i nieznanych obywatelach Kresów. Ich wpływie na dzisiejszy obraz kultury, literatury, nauki
 4. Mitologia Kresów Wschodnich – ich recepcja w sztuce, literaturze, myśli politycznej oraz pamięci historycznej

ZAKRESU PRZEDMIOTOWY  PROJEKTU, OBEJMUJE WSZYSTKIE NIEZBĘDNE DZIAŁANIA:

1. Prace przygotowawcze na opracowanie planów i projektów – przygotowanie inwestycji (studium wykonalności, analiza popytu, audyt energetyczny, projekt budowlany i wykonawczy)

2. Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane w kondygnacji podziemnej Klasztoru, na parterze oraz czterech basztach; zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych i części pomieszczeń (przylegających do baszt) na pierwszej kondygnacji wraz z montażem dźwigu w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania, mechanizmem racjonalnych usprawnień:

 • • roboty murarskie i żelbetowe
 • • wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z izolacją przeciwwilgociową i przeciwwodną (ściany piwnic i fundamentów)
 • • sucha zabudowa
 • • roboty posadzkowe
 • • tynki i okładziny
 • • roboty malarskie
 • • stolarka drzwiowa
 • • remont elewacji całego obiektu poprzez jej naprawę (podbicia, zszycia, przemurowania elewacji oraz naprawy tynku w miejscu zszyć i napraw) z malowaniem elewacji wirydarza
 • • podłączenie węzła cieplnego z osprzętem i automatyką
 • • roboty instalacyjne (instalacja wodociągowa, hydrantowa w tym p.poż., kanalizacji sanitarnej, c.o., zewnętrzna kanalizacja sanitarna i technologiczna, instalacja elektryczna, instalacja multimedialna i teletechniczna)


3. Nadzór budowlany (inspektor nadzoru)

4. Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich w celu utworzenia wystaw stałych (Muzeum Kresów) a w szczególności:

 • • Ekrany multimedialne
 • • Ekran w postaci sufitu napinanego z projektorem ultra krotkoogniskowym
 • • Wideoprojektory
 • • Playery contentu Digital Signage
 • • Zabudowa estetyczna elementow multimedialnych
 • • Okablowanie system
 • • Oprogramowanie do zarządzania contetntem multimedialnym
 • • Urządzenia automatyki multimedialnej
 • • Urządzenia infrastruktury sieci IT
 • • Serwery multimediów
 • • Systemy wykrywania ruchu zwiedzających
 • • Systemy zarządzania przestrzenią ekspozycyjną
 • • Nagłośnienie wielostrefowe
 • • Zintegrowane sterowanie nagłośnieniem
 • • Oznakowanie QR
 • • Instalacja i konfiguracja


Multimedialna ekspozycja animacyjna składająca się:

 • • Ekran parowy tzw Fogscreen
 • • Wideoprojektor multimedialny bliskiej projekcji
 • • Okablowanie
 • • Instalacja i konfiguracja
 • • automatyka aktywacji pokazu


Dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych

 • • Możliwość sterowania poziomem dźwięku poszczególnych punktów ekspozycji
 • • Oznaczenie punktów ekspozycji tablicami dotykowymi w standardzie Brajla


Stanowisko multimedialna do realizacji quizów tematycznych

 • • Serwer bazy danych programu obsługującego stanowiska graczy
 • • Komputery stanowisk graczy
 • • Ekran dotykowy
 • • Oprogramowanie
 • • Instalacja i konfiguracja
 • • Okablowanie
 • • Zabudowa estetyczna stanowiska


5. Informacja i promocja projektu

6. Zarządzanie projektem

Okres realizacji: 12.02.2017 – 31.05.2023
Wartość wydatków kwalifikowanych: 23.405.532,42 PLN
Wydatki niekwalifikowane: 0,00 PLN
Łączna wartość dofinansowania stanowi 85% wydatków kwalifikowanych: 19.894.702,55 PLN
Wkład własny stanowi 15% wydatków kwalifikowanych: 3.510.829,87 PLN

DZIĘKI REALIZACJI PROJEKTU I ZNIWELOWANIU PROBLEMÓW WYMIENIONYCH POWYŻEJ MOŻLIWE BĘDZIE OSIĄGNIECIE NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW:

 1. objęcie wsparciem 1 zabytku nieruchomego i udostępnienie szerszej grupie odbiorców (wskaźnik – liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 1 szt.)
 2. wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i narodowego oraz stanowiące atrakcje turystyczne (CI9) 7270 odwiedzin rocznie (wartość bazowa 0) – wskaźnik będzie osiągnięty w roku 2023
 3. liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem 13 700 os/rok w 2023 (wskaźnik bazowy: 6430)
 4. wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach – 3 EPC
 5. liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
 6. liczba zakupionego trwałego wyposażenia (zestawy) – 4
 7. liczba zmodernizowanych/utworzonych wystaw stałych – 4 szt.
TRANSLATE »
DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE