WYSTAWA III – RELIGIE KRESÓW WSCHODNICH

TEMATYKA: Omówienie zagadnień związanych z bogactwem wyznań religijnych na terenie Kresów, ich wpływ na kulturę, sztukę oraz politykę wewnętrzną.

Wielonarodowość II RP związana była również z kwestią religii oraz rola wspólnot wyznaniowych w państwie. W uchwalonej w 1921 r. Konstytucji Marcowej przyjęto artykuł 114 określał, iż wyznanie rzymskokatolickie będące religią przeważającej większości narodu, zajmuje w państwie naczelne stanowisko wśród równouprawnionych wyznań. Konstytucja określała także wolność sumienia i wyznania w artykule 111: wszyscy mieszkańcy Państwa Polskiego mają prawo wolnego zarówno publicznie jak i prywatnie swej wiary i wykonywania przepisów swej religii lub obrządku. Na ziemiach wschodnich II RP katolicyzm utożsamiany był z polskością, greko-katolicyzm i prawosławie z narodowością ukraińską i białoruską. Stąd wynikały ograniczenia w stosunków do innych religii oraz preferencyjne traktowanie katolików. Związki wyznaniowe odgrywały istotną rolę w życiu publicznym i politycznym mając znaczny wpływ na poczynania swoich wyznawców. Hierarchowie kościołów oraz związki wyznaniowe często wspierały dążenia niepodległościowe swoich wiernych. Władze II RP natomiast próbowały ograniczyć zależność poszczególnych kościołów od ośrodków zagranicznych i wymusić lojalność wobec państwa.

Według danych z 1938 r. na terenie II RP:

  1. – 65% stanowiło wyznanie Rzymsko-Katolickie,
  2. – 11,9 % Prawosławne,
  3. – 10,4 % Greko-katolickie,
  4. – 9,5 % Mojżeszowe,
  5. – 2,5 % Ewangelickie
  6. – a inne wyznania 1,5 %.

(Kliknij na wybraną religię aby otworzyć)

TRANSLATE »
DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE